کلم سفید دزفول

کلم سفید در سه رقم گرد نیم گرد وتخت

دسته: