بادمجان دزفول

باعرض سلام وخوش آمدید خدمت تمام دوستان،بازدیدکنندگان وهمکاران گرامی

بادمجان دزفول دردونوبت درسال کشت میشود اول درتیرماه ومردادماه وبرداشت آن درابان واذرماه میباشد

درمرحله دوم کشت ازاولیل آبان لغایت تا پایان آذرماه ادامه داردو بعدازچهارماه نگهداری بصورت گلخانه ای ازاوایل فروردین شروع به برداشت میشودوتاپایان تیرماه ادامه دارد.....