گوجه صادراتی دزفول

گوجه دزفول دراوایل اذرماه کشت میشودتاپایان بهمن ماه وبصورت گلخانه ای نگهداری میشودوزمان برداشت این محصول ازاوایل اردیبهشت ماه شروع میشودتااوایل تیرماه وبهترین زمان برای صادرات این محصول اوایل خردادماه میباشد