کدو

خواص کدو: این گیاه سرشاراز  روی میباشدوبسیارمفیدبرای پوست میباشدویکی ازبهترین راه برای درمان زخم!خراش روی پوست! لک! کک! مک!ومهمترازهمه برای زیبای ولطافت وروشنی پوست بسیارمفید میباشد!!!

 

زمان کشت: این محصول دردزفول دردوفصل کشت میشود»ازابتدای مهرماه تااواخرمهرماه کشت میشودوزمان برداشت این محصول 45 تا50 روزبعدمیباشدوتااواخردیماه قبل ازیخبندان شدن هوا برداشت ادامه دارد.+درنوبت وفصل دوم سال که بصورت گلخانه ای کشت میشودازاواخرابان ماه تااوخردیماه کشت میشودوزمان برداشت این محصول معمولا 40 روزبه بعدمیباشدتوتاپایان اردیبهشت ماه ادامه دارد>......