سیب زمینی صادراتی

باعرض سلام وخوش امدید خدمت بازدیدکنندگان وهمکاران گرامی محصول سیب زمینی زمان کشت ازمهرماه بصورت بذرخدماتی کشت وبعدازسه مانگهداری برداشت میشود.

ده ترین نوع کشت سیب زمینی دردزفول بصورت غده مادررابه چندتیکه کرده وبادستگاه مخصوص ازاوایل آبان ماه تااواخردی ماه کشت میشود وبعدازسه الی چهارماه نگهداری ازاوایل اسفندماه شروع به برداشت میشودالی اوایل تیرماه به اتمام میرسد،وبهترین زمان برای صادرات این محصول اواسط اردیبهشت الی اواسط خردادماه مناسب میباشد....