کشاورزی

  • پیاز دزفول

    باعرض سلام وخوش آمدید خدمت تمام دوستان،بازدید کنندگانوهمکاران گرامی

    پیازدزفول ازاوایل مهرماه شروع به کشت میشودوتاپایان آذرماه ادامه دارد وبعدازحدوداچهارماه مرحله داشت که تمام شدازاوایل فروردین ماه شروع به برداشت شروع میشودوتاپایان تیرماه ادامه داردکه بهترین زمان برای صادرات این محصول ازاواسط اردیبهشت تا پایان خردادماه است البته دربعضی ازمناطق که هوای تقریبا معتدل ترواب خنکترونوع خاک سبکتری دارا میباشد هست.....

  • هویج صادراتی دزفول

    باعرض سلام وخوش آمدید خدمت تمام دوستان بازدیدکنندگان وهمکاران گرامی 

    صول هویج دزفول ازاواخرمردادماه شروع به کشت میشود الی اواخر آذرماه که بعدازحدوداچهار ماه ازمرحله داشت برداشت این محصول ازاواسط آذر ماه تااواخرتیرماه سال بعدادامه دارد که بهترین زمان برای صادرات این محصول ازبهمن ماه لغایت اواسط خردادماه مناسب بوده.....